ชื่อบทความ : การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 114 ง (25 เม.ย.60) หน้า 38 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้เครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน ที่มีส่วนผสมของสารไดไฮดรอกซีแอซีโทน (dihydroxyacetone) แต่ไม่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดรวมอยู่ด้วยในตำรับ ต้องแสดงคำเตือนที่ฉลาก ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดด จึงไม่สามารถป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน พ.ศ. 2560