ชื่อบทความ : ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 115 ง (26 เม.ย.60) หน้า 7 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศมาเลเซีย ข้อ 2ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2560