ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 114-120 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปรับประกอบแม่พิมพ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปรับแต่งชิ้นส่วน การประกอบ การตรวจสอบ และการทดลองแม่พิมพ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ โดยสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ และการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวางแผนและบริหารขั้นตอนในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก