ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 121-128 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปรับประกอบแม่พิมพ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปรับแต่งชิ้นส่วน การประกอบ การตรวจสอบและการทดลองแม่พิมพ์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์และการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวางแผนและบริหารขั้นตอนในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ