คำตอบ

อุปกรณ์จีพีเอส (Global Positioning System; GPS) เป็นระบบกำหนดตำแหน่งและนำทางด้วยดาวเทียม ซึ่งระบบประกอบด้วยดาวเทียมจำนวน 24 ดวง แบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร สานกันในลักษณะคล้ายรูปตะกร้อ ดาวเทียมจะโคจรรอบโลกวันละ 2 รอบ และทำหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุมายังเครื่องรับ GPS ซึ่งเราจะคำนวณระยะทางระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับ GPS ได้จากการที่เราทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่คลื่นใช้ในการเดินทางโดยอ้างอิงจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงให้ความละเอียดเป็นนาโนวินาที และเมื่อทราบตำแหน่งการโคจรของดาวเทียมแต่ละดวง ก็จะสามารถระบุพิกัดของเครื่องรับ GPS ได้ทันทีที่มีการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่น้อยกว่า 4 ดวงพร้อมกัน ซึ่งใช้บริการได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง  และไม่เสียค่าบริการในการรับสัญญาณแต่อย่างใด
 

ปัจจุบันมีการใช้งาน GPS ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การระบุพิกัดของสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการจัดทำแผนที่ การติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ที่มีโปรแกรมและข้อมูลแผนที่บนยานพาหนะหรือบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อประโยชน์ในการนำทางหรือวางแผนการเดินทาง การใช้งานในระบบควบคุมหรือติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่กำหนด เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิศิษฐ์ ศิลปสุวรรณชัย และ พีรญา ตันติอนุภาพ.  อุปกรณ์ GPS คืออะไร?. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน.  ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน), 2552, หน้า24-25.