คำตอบ

สารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาลนี้ให้สารสำคัญกลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenols) และโฟลโรแทนนิน (Phlorotannins) ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์สองชนิดสำหรับย่อยแป้งและน้ำตาลโมเลกุลคู่ได้ในหนึ่งเดียว ซึ่งคือ อะไมเลสที่ผลิตภายในช่องปากและตับอ่อน (Solivary & pancreatic –amylases) และกลูโคซิเดสจากลำไส้เล็ก (Intestinal  -glucosidase) ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลแตกต่างจากสารตัวอื่น ๆ ที่ยับยั้งได้เพียงแค่อะไมเลสหรือกลูโคซิเดสตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น เมื่อเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยแป้งและน้ำตาลโมเลกุลคู่ถูกยับยั้ง จึงมีเพียงแต่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเท่านั้นที่ถูกดูดซึม มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดภายหลังจากการรับประทานอาหารไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณสมบัติในการลดการดูดซึมน้ำตาลนอกจากจะให้ผลในเรื่องการควบคุมน้ำหนักโดยการลดแคลอรีของอาหารมื้อนั้น ๆ แล้ว ยังให้ดีต่อระดับฮอร์โมนอินซูลินอีกด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อุมาพร บูรณสุขสมบัติ.  สารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาลกับประโยชน์ต่อสุขภาพ.  Food Focus.  ปีที่ 6, ฉบับที่ 64, (กรกฏาคม) 2011, หน้า46-47.