คำตอบ

สารตะกั่ว มีเส้นทางหลักที่เข้าสู่ร่างกาย คือ เข้าทางปาก และระบบทางเดินหายใจ ตะกั่ว
เป็นปัญหาต่อสุขภาพของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ได้เริ่มมีการนำตะกั่วมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งมีผลทำให้มีการแพร่กระจายของตะกั่วเข้าสู่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แหล่งกำเนิดหรือกิจกรรมที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นของสารตะกั่ว ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ดิน แหล่งน้ำ และแหล่งอาหาร เป็นต้น ในที่สุดก็เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์และทำให้เกิดสภาพผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่
1.การเติมสารตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิง
2.กิจกรรมเหมืองแร่และถลุงแร่
3.อุตสาหกรรมที่มีการใช้ตะกั่ว เช่น โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น
4.สีทาบ้าน
5.ของเล่นเด็ก
6.อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ท่อน้ำต่าง ๆ และการเชื่อมโลหะ เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธีรพล คังคะเกตุ.  ตะกั่วกับความเป็นพิษ. วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17, ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน) 2556, หน้า 85