คำตอบ

การเสื่อมสภาพของน้ำมันทอดอาหารเกิดขึ้นตลอดเวลา การใช้งานและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเสื่อมสภาพของน้ำมันทอดอาหารนอกจากขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งานแล้ว ยังขึ้นกับปริมาณอาหารทั้งหมดที่ผ่านการทอดด้วย การใช้สารช่วยกรองน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการปรับสภาพน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารเพื่อลดปริมาณโพลาร์รวม กรดไขมันอิสระ รวมทั้งปรับลักษณะทางกายภาพ เช่น สี และความหนืด สารช่วยกรอง ที่นิยมใช้ เช่น active carbon aluminum silicate, bentoite, calcium silicate, zeolite, diamatomaceous earth, magnesium silicate เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จิตรา เศรษฐอุดม และทิพยเนตร อริยปิติพันธ์.  “การศึกษาคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำที่ผ่านการกรองด้วยแมกนีเซียมซิลิเคตในร้านอาหารจานด่วน”.  วารสารอาหารและยา.  ปีที่ 20, ฉบับที่ 1,  (มกราคม-เมษายน 2556) หน้า 19.