คำตอบ

วิธีการวิเคราะห์หาฟอสเฟตในอาหาร มีหลายวิธี เช่น

1.วิธีตกตะกอน ในรูปของ Quinoline phosphomolybdate
2. วิธี Vanado-molybdate colorimetric method 
3. วิธีอื่นๆ  เช่น Deniges reaction 
สำหรับรายละเอียดในแต่ละวิธี มีดังรายการเอกสารอ้างอิง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

The chemical analysis of foods / by David Pearson. Edinburgh, New York : Churchill Livingstone, 1976.  (Ref  664.07/pea 7 th ed p.21-24)