คำตอบ

ได้มีการนำเอาแสงขาว (pulsed white light) ซึ่งมีช่วงความยาวแสงคล้ายกับแสงแดดมาใช้ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นผิวอาหาร รวมทั้งการฆ่าเชื้อในระดับสเตอริไลซ์ในอาหาร และฆ่าเชื้อในภาชนะบรรจุ แสงขาวที่นำมาใช้นั้นมีช่วงสเปคตรัมที่ค่อนข้างกว้าง คือ ระหว่างความยาวคลื่นของแสงอัลตราไวโอเล็ต(200 นาโนเมตร) ถึงความยาวคลื่นของแสงอินฟราเรด (100 นาโนเมตร) ซึ่งแสงขาวดังกล่าว ไม่มีความสามารถในการทำให้สารแตกตัวเป็นอิออนเหมือนกับการฉายรังสี แต่สามารถยับยั้งการเจริญของของเชื้อจุลินทรีย์ที่ผิวหน้าของอาหารได้ เนื่องจากอะตอมคาร์บอนที่มีพันธะคู่ในโปรตีน หรือกรดนิวคลีอิคที่อยู่ในเชื้อจุลินทรีย์ดูดซับพลังงานเข้าไป มีผลทำให้เกิดการรบกวนของกระบวนการเมทาบอลิซึมในเซลล์ นอกจากนี้เมื่อปลดปล่อยพลังงานแสงผ่านเข้าไปในอาหารจะมีการส่งถ่ายและเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างรวดเร็วบริเวณผิวหน้าของอาหารส่งผลให้อุณหภูมิที่ผิวหน้าของอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนสามารถทำลายเซลล์ของจุลินทรีย์ก่อโรคได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน. กระบวนการแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน Food Focus Thailand .ปีที่ 14, ฉบับที่ 154 (มกราคม), 2561, หน้า 34