คำตอบ

วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อให้คงรูป (Firming agents) มักนิยมใช้กับอาหารประเภทผักและผลไม้ หลังจากผ่านการแปรรูปแล้ว เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เมื่อผ่านการแปรรูป ลักษณะเนื้อสัมผัส เช่น เซลล์อาจจะแตก หรือเนื้อเยื่อถูกทำลาย ทำให้สมบัติของโครงสร้างเซลล์เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ลักษระเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เสียไปด้วย การใช้วัตถุเพื่อให้คงรูปจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งวัตถุคงรูปจะทำปฏิกิริยากับเพกทิน ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงขึ้น สำหรับชนิดของวัตถุเพื่อให้คงรูปที่กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 48 อนุญาตให้ใช้ได้แก่ แคลเซียมคลูโคลเนต แคลเซียมคอลไรด์ แคลเซียมไบซัลไฟด์ และแคลเซียมฟอสเฟตโมโนเบสิก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุภาพร สุทิน. กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2556, หน้า 45.