คำตอบ

วัตถุกันการรวมตัวเป็นก้อน (Anticaking agents) หมายถึง สารที่เติมลงไปในอาหารมีผลช่วยเก็บความชื้นได้โดยที่ตัวสารไม่ชื้น ซึ่งเป็นการป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ วัตถุกันการรวมตัวเป็นก้อน อาจเป็นเกลือที่ไม่มีน้ำ แล้วจับน้ำจากผลิตภัณฑ์อาหารไว้ หรืออาจเป็นสารที่จับน้ำจากอาหารที่ผิวอาหารบางประเภท เช่น นมผง เครื่องดื่มผง ซุปผง และซอสผง เมื่อเก็บไว้รักษาไว้เป็นเวลานานๆ จะเกิดการรวมตัวเป็นก้อน ซึ่งหากมีการใช้วัตถุการรวมตัวเป็นก้อนจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ วัตถุกันการรวมตัวเป็นก้อนที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้รวมถึงแคลเซียมซิลิเกต ดีไฮเดรตซิลิกาเจล ซิลิคอนไดออกไซด์อะมอร์ฟัส แมกนีเซียมสเตียเรต แมกนีเซียมไตรซิลิเกต ไตรแคลเซียมโมโนฟอสเฟต โซเดียมอะลูมิโนซิลิเกต และโซเดียมแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกต

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุภาพร สุทิน. กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556, หน้า 45