คำตอบ

การระบุข้อมูลวอเทอร์ฟุตพริ้นต์(Water Footprint) บนฉลากสินค้าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด และอาจให้ประโยชน์ด้านการตลาดด้วย เนื่องจากเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การคำนวณวอเทอร์ฟุตพริ้นต์อาจนำมาใช้ต่อรองราคาการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมของสินค้าแต่ละชนิด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

“คลินิกหารหีบห่อ”.  วารสารการบรรจุภัณฑ์.  ปีที่ 20, ฉบับที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 2555, หน้า30