คำตอบ

1. ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตพรีมิกซ์ หรือความชำนาญในเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต การมีการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับรอง ISO, HACCP, GMP

2. การคัดเลือกและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ สารอาหารที่ใช้ในการผลิตพรีมิกซ์นั้น จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นตอของสินค้านั้นๆ เพื่อการจัดการปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

3. การจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

4. การจัดการด้านการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น การมีสินค้าพรีมิกซ์คงคลังสำรองไว้ให้ลูกค้า การขึ้นทะเบียนอาหารกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา

5. ราคาที่เหมาะสม ซึ่งควรเป็นราคาที่ผู้ผลิตอาหารได้ผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้พรีมิกซ์ ทดแทนสารอาหารเดี่ยวแต่ละชนิดนั้น

6. ความคงตัวและอายุของพรีมิกซ์

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิสุทธิ์ เลิศวิไล. การใช้พรีมิกซ์ในอุตสาหกรรมอาหาร. Food focus Thailand. Vol.11, No. 119 (Feb), 2016, p. 49.