คำตอบ

Smart Grid คือ เทคโนโลยีจัดการระบบขนส่งพลังงานไฟฟ้า (Electricity Grid) ด้วยการใช้ข้อมูลและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากพบว่า ระบบขนส่งพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระบบจำเป็นจะต้องเตรียมกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานสูงสุด (Maximum Load) ไว้ตลอดเวลา แม้กระทั่งในเวลาที่ไม่มีผู้ใช้งาน เช่น ช่วงเวลากลางวันที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้าน ทำให้การใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง จึงได้มีการพัฒนา Smart grid โดยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า จะเกิดขึ้นได้จากการมองเห็นภาพรวมการทำงานของระบบตามเวลาจริง (Real-time) และการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ (Adaptability) ซึ่งสามารถควบคุมได้ โดยอาศัย 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความสามารถในการติดตามการทำงานของระบบทุกจุดตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ด้วย Sensor 2)การตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบไฟฟ้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เช่น การลดหรือเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่ง หรือ การงดจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งเกิดน้ำท่วมโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Smart Grid คู่คิดพลังงาน. วารสาร อพวช. ปีที่ 16, ฉบับที่ 181 (กรกฎาคม), 2560, หน้า 76-77.