คำตอบ

เทคโนโลยี NIR (Near Infrared) คือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการวัด การดูดกลืนแสงช่วงใกล้อินฟาเรดในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 700-2500 นาโนเมตรของโมเลกุล ที่ต่างกันมาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร และการคำนวณทางสถิติ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและควบคุมหรือประกันคุณภาพมาตรฐานของสินค้า โดยองค์ประกอบหลักของเครื่องมือ NIR Spectrometer ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดรังสีในช่วง NIR (Light Source) อุปกรณ์แยกแสงออกเป็นแต่ละความยาวคลื่น (Monochromator) ช่องใส่ตัวอย่าง (Sample cell) ตัวรับแสง (Detector or Sensor)  และคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี NIR สามารถทำนายค่าทางเคมีได้อย่างรวดเร็ว (10-20 วินาทีต่อตัวอย่าง) ให้ผลเที่ยงตรงและแม่นยำ วิเคราะห์ได้หลายค่าในการวัดเพียงครั้งเดียว (Multiple components per measurement) ประหยัดเวลา ลดต้นทุนในการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว ลดมลพิษต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี NIR ถูกนำมาใช้งานครั้งแรก ในกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพ มาตรฐานของสินค้า (official method) โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมเกษตร และหลังจากนั้นได้มีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น  อุตสาหกรรมยาง โพลีเมอร์ กระดาษ เครื่องสำอาง เคมี ปิโตรเคมีและยา เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พัทรียา โภคะกุล.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NIR (Near Infrared) กับงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  วารสารอาหารและยา. ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน),2553. หน้า 14-15.