คำตอบ

การผลิตเตาแก๊สชีวมวล หรือที่เรียกเป็นทางการว่า เตาแก๊สซิไฟเออร์  มีหลักที่ใช้ในการกำหนดขนาดของเตาที่เหมาะสม คือ ควรต้องทราบขนาดแรงม้า (Hp) ของเครื่องยนต์ที่จะนำมาใช้กับระบบหรือค่าพลังงานที่ต้องการก่อน โดยขนาดของเครื่องยนต์ที่ใช้ สามารถคำนวณได้จากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับระดับการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ สำหรับเตาแก๊สซิไฟเอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงประมาณ 10 กิโลกรัมของไม้ฟืนเทียบเท่ากับ 1 แกลลอนของน้ำมันเชื้อเพลิง จึงสามารถคำนวณปริมาณไม้ฟืนและขนาดของเตาที่เหมาะสมได้ เช่น ในระบบแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง อัตราการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสามารถคำนวณได้จากขนาดความจุสูงสุดของห้องเผาไหม้ โดยทั่วไปจะมีค่าประมาณ0.9 Nm3/hr ของก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ต่อตารางเมตรของพื้นที่ห้องเผาไหม้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงาน. ผลิตแก๊สซิไฟเออร์เพื่อเดินเครื่องยนต์. เกษตรกรรมธรรมชาติ. ปีที่17. ฉบับที่11, 2557, หน้า 65-66.