คำตอบ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะมีของเสียเกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากการล้างผลผลิตทางการเกษตร หรือจากกระบวนการแปรรูป องค์ประกอบที่สำคัญภายในขยะน้ำเสีย ยังมีพวกสารอินทรีย์ต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วทำให้เกิดการย่อยสลาย   เกิดเป็นแก๊สที่นำมาใช้ในการผลิตพลังงานหรือ แก๊สชีวภาพได้
แก๊สชีวภาพเป็นกระบวนการที่เกิดจากการทำงานของ แบคทีเรียในสภาพไร้อากาศ ซึ่งทำการย่อยอินทรียสารต่างๆไม่ว่าจากของดีหรือเสีย แล้วทำให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางตรง คือ นำไปหุงต้ม และนำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อม เช่น การผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า 
แก๊สชีวภาพจะมีค่าความร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของแก๊สมีเทน ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ ซึ่งเปอร์เซ็นต์แก๊สมีเทนที่เกิดขึ้นจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของอินทรียสารต่างๆ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พรชัย  เหลืองอาภาพงษ์. ขยะโรงงานอาหาร สู่พลังงานทางเลือกแก๊สชีวภาพ. Food Focus Thailand ปีที่ 4, ฉบับที่ 45, 2552, หน้า 43 -45.