English Title : Borax in minced pork
Authorกองบรรณาธิการฉลาดซื้อ
Sourceฉลาดซื้อ ปีที่ 19 ฉบับที่ 142 (ธันวาคม 2555) หน้า 32-36
Abstract : หมูเป็นอาหารที่คนนิยมรับประทานกันมาก เนื่องจากรับประทานได้ทุกส่วนไม่ว่าจะส่วนสะโพก ขา หลังหรือคอ และที่นิยมมากอีกประเภทหนึ่งคือ “หมูบด” หรือ “หมูสับ” ที่นำไปทำอาหารได้หลายชนิด เนื้อสัตว์โดยธรรมชาติจะเน่าเสียได้ง่าย เพราะมีความชื้นสูงเหมาะแก่การขยายตัวของเชื้อจุลินทรีย์ ผู้ขายจึงมักนำสารเคมีอันตรายโดยเฉพาะสารบอแรกซ์ ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเล่มที่ 151 (พ.ศ.2536) ใส่ในเนื้อหมูบด เพื่อช่วยให้เนื้อหมูคงสภาพสด ไม่เน่าเสียง่าย และยังทำให้เนื้อหมูเด้ง กรอบ ทั้งนี้จากการตรวจหาสารบอแรกซ์ในหมูบดจากตลาดสด 5 แห่ง ที่ผู้บริโภคซื้อไปประกอบอาหาร ของนิตยสารฉลาดซื้อ พบว่ายังมีการใช้สารบอแรกซ์ กับหมูบดในตลาดสด 1 แห่ง

Subjectบอแรกซ์--เนื้อหมูบด, บอแรกซ์--ผลวิเคราะห์