English Title : Story of tea.
Author : ศุภชัย ติยวรนันท์
Sourceนิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 148 ว/ด/ป พ.ค.-มิ.ย. 2550 หน้า 42-44  --Publisher
Abstract : บทความนี้นำเสนอประวัติความเป็นมาของชาในด้านการกระจายพันธุ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชาซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Camellia sinensis และการแบ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากใบชาที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่มจำแนกตามกรรมวิธีการผลิตซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ ใบชาที่ไม่ผ่านการหมักที่เรียกว่า ชาขาว และชาเขียว ใบชาที่ผ่านการหมักกึ่งหนึ่ง ที่เรียกว่า ชาอูหลง และใบชาที่ผ่านการหมักสมบูรณ์ ที่เรียกว่า ชาดำ โดยอธิบายการเก็บเกี่ยว กรรมวิธีการผลิต และความนิยมของกลุ่มผู้บริโภคของชาแต่ละกลุ่มด้วย นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในชาและผลของสารเคมีดังกล่าวในการทำงานของร่างกายและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือเภสัชวิทยาของชา ยกตัวอย่าง ฟลาโวนอยด์ กรดอะมิโน วิตามิน คาเฟอีน และน้ำตาลหลายโมเลกุล รวมทั้งแสดงตารางปริมาณธาตุอาหารในเครื่องดื่มชาและความต้องการของร่างกายมนุษย์อีกด้วย

Subject : ชา--สารอาหาร, ชา--สารเคมี, ชา--ประเภท