English Title : Portable E-nose
Author : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SourceMODERN MANUFACTURING 13, 152 (ต.ค. 2558) 76-77 1685-7143
Abstract : จมูกมนุษย์มีข้อจำกัดในการรับรู้กลิ่นหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจำลองระบบการรับกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย์ด้วยการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) โดยทีมนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนา “จมูกอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกลิ่นแบบพกพา” โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (Principle Component Analysis : PCA) ในการประมวลผลการวิเคราะห์วิธีนี้จะช่วยตัดปัจจัยที่มีตัวแปรความชื้นและอุณหภูมิ ออกไปจากองค์ประกอบที่คำนวณได้ ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อผลการตรวจสอบกลิ่น ปัจจุบันได้พัฒนาเครื่องต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (เมล็ดกาแฟ ชา น้ำพริกเผา ผลไม้อบแห้ง น้ำผักและผลไม้ กลิ่นสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์อาหาร) เครื่องหอม สินค้าอุปโภคบริโภค (ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก) เป็นต้น ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีความแม่นยำในการจำแนกกลิ่นได้มากกว่าร้อยละ 80.

Subjectจมูกอิเล็กทรอนิกส์--อาหาร. อาหาร--การตรวจสอบคุณภาพ. อุตสาหกรรมอาหาร--การตรวจสอบคุณภาพ.