SourceFOOD FOCUS THAILAND 12, 134 (May 2017) 24-25
Abstract : นิยามและขอบเขตของอาหารใหม่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Food) หมายถึง วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่ามีประวัติการบริโภค เป็นอาหารน้อยกว่าสิบห้าปี ยกตัวอย่างเช่น การนำส่วนอื่นที่ไม่ใช่รากของโสมมาบริโภคซึ่งมีประวัติการบริโภคน้อยกว่า 15 ปี เป็นต้น หรือ เป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารและอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม นอกจากนิยามและขอบเขตของอาหารใหม่แล้ว ในบทความนี้ยังสรุปสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ (Novel Food) ไว้ด้วย วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้นๆที่ทำให้ส่วนประกอบของอาหาร โครงสร้างของอาหาร หรือรูปแบบของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกาย ของสิ่งมีชีวิต หรือเมแทบอลิซึม (Metabolism) หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์ (Level of Undersirable substances) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนาโนเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้ส่วนประกอบของอาหารนั้นมีอนุภาคเล็กกว่าการผลิตโดยวิธีดั้งเดิม หรือกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์โดยไม่ใช้ความร้อน (Non – thermal food pasteurization process) และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุ

Subjectอาหาร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.