Author : ประสิทธิ์ บุบผาวรรณา
Sourcemetrology info 19, 91 (Jan.-Mar. 2017) 12-15
Abstract : ภาครัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดตั้งซุปเปอร์คลัสเตอร์ โครงการเมืองนวัตกรรม (Food Innopolis) พร้อมขับเคลื่อนในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้ต้องวางรากฐานทางคุณภาพที่เป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่ง วท. ได้สนับสนุนและผลักดัน โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เป็นกรอบโครงสร้างเชิงองค์กร MSTQ ได้แก่ มาตรวิทยา(Metrology), การมาตรฐาน(Standardisation), การทดสอบ(Testing) และ การบริหารคุณภาพ(Quality Management) ซึ่งทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีสมบัติตามที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติในลักษณะบังคับ ตามกฏหมายของประเทศนั้น หรือเป็นสมบัติความต้องการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตและผ่านการตรวจสอบ ภายใต้โครงการนี้ ย่อมเข้าสู่ตลาดโลกได้ดี โดยไม่ต้องตรวจซ้ำ เป็นการลดอุปสรรคทางการค้า สถาบันมาตรวิทยา (มว.) วท. มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรฐานการวัด มีความสามารถสอบกลับได้ทางการวัด สร้างความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สำหรับงานด้านมาตรวิทยาทางด้านคุณภาพและมาตรฐานด้านอาหาร มว. ยังมีแผนปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารฮาลาลและสนับสนุนให้ได้การรับรอง ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารสู่มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก และมว.ยังมีโครงการศักยภาพด้านการวัด เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารอีก 2 โครงการคือ โครงการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารและน้ำดื่ม และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ การขนส่ง การผลิต อาหารแปรรูปและข้าวหอมมะลิไทยให้ปลอดภัยด้วยมาตรวิทยา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและผลักดันสู่ความเป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร.

Subjectมาตรวิทยา. มาตรวิทยา--นวัตกรรม--อาหาร.