Sourceฉลาดซื้อ 24, 207 (พ.ค. 2561) 33-39
Abstractคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน(คอปช.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทำการสำรวจนโยบายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลต่อการใช้สารพาราควอต จำนวน 47 บริษัท และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายในท้องตลาดจำนวน 21 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาการปนเปื้อนพาราควอตในผลิตภัณฑ์ ผลการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาล 6 บริษัท มีนโยบายไม่สนับสนุนการใช้สารเคมีพาราควอต และผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายทั้ง 21 ตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อนของสารพาราควอต


Subjectน้ำตาลทราย. น้ำตาลทราย -- พาราควอต.