Author : กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ.
Sourceฉลาดซื้อ 25, 214 (ธ.ค. 2561) 33-39
Abstract : สาหร่ายทะเลอบกรอบมีคุณค่าทางอาหาร อุดมไปด้วยโปรตีน ใยอาหาร ไอโอดีนและแร่ธาตุอื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลที่จำหน่ายในประเทศไทย มีทั้งที่ผลิตในและต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เนื่องจากสาหร่ายถูกเพาะเลี้ยงในน้ำทะเล หากน้ำทะเลบริเวณนั้นไม่สะอาด ก็มีโอกาสปนเปื้อนโลหะหนักจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม หรือสารปรอท ทั้งนี้มีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลกรอบทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งหมด 13 ตัวอย่าง (12ยี่ห้อ) เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ สารตะกั่ว แคดเมียม และเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมบนฉลากผลิตภัณฑ์ พบว่าสาหร่ายอบกรอบส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม และตะกั่วแต่ไม่เกินมาตรฐาน ถึงแม้ว่าสาหร่ายอบกรอบจะเป็นของว่างที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แต่ก็ควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของโลหะหนักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และยังเป็นการควบคุมไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณมากเกินจำเป็น

Subjectสาหร่ายทะเลอบกรอบ -- ตะกั่ว. สาหร่ายทะเลอบกรอบ -- แคดเมียม. สาหร่ายทะเลอบกรอบ -- โซเดียม