Sourceวารสาร อพวช 17, 205 (ก.ค. 2562) 10-13

Abstractน้ำตาลเทียมถูกค้นพบในปี ค.ศ.1879 ในชื่อของซัคคารีน (Saccharin) หรือขัณฑสกร ซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาล 300-700 เท่า มีรสหวานจัด ติดลิ้น หากใช้มากอาจรู้สึกขม ในปี ค.ศ.1937 มีการค้นพบไซคลาเมต (Cyclamate) ซึ่งให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล 30 เท่า ทั้งไซคลาเมตและแซคคารีนนิยมใช้ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 และ 2 เนื่องจากภาวการณ์ขาดแคลนน้ำตาลทราย จนกระทั่งในปี 1960 มีการวิจัยพบว่าทั้งแซคคารีนและไซคลาเมตก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในหนูทดลอง จึงทำให้ได้รับความนิยมลดลง และหลายประเทศสั่งห้ามใช้สารทั้ง 2 ชนิด ต่อมาในปี ค.ศ.1965 มีการค้นพบแอสปาร์แตม (Aspartame) ซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาล 200 เท่า และมีรสชาติใกล้เคียงน้ำตาลทรายมากที่สุด ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้บริโภคได้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน

Subjectน้ำตาล. แซ็กคาริน.