Authorแก้ว กังสดาลอำไพ

Sourceฉลาดซื้อ 26, 222 (ส.ค. 2562) 64-66

Abstractนักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นกระบวนการแก้ไขหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องเข้าข่ายเป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เพื่อเลี่ยงปัญหาที่ค้างคาใจของสังคมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอ ซึ่งเป็นยีนแปลกปลอมที่หลงเหลือในเซลล์สิ่งมีชีวิตหลังถูกดัดแปรพันธุกรรม นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการค้นพบวิธีใหม่ ด้วยการใช้หลักการของเทคนิค Crispr มาใช้กับสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์กินเป็นอาหาร เพื่อแก้ไขจีโนมให้เปลี่ยนจากเดิมไปเป็นตามที่ผู้แก้ไขต้องการ โดยไม่มีการใส่ชิ้นส่วนของ DNA ที่เตรียมขึ้นในห้องปฏิบัติการเข้าไปเหมือนกรณีจีเอ็มโอทั่วไป ซึ่งวิธีนี้มีความปลอดภัยพอๆกับสิ่งมีชีวิตที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม แต่การแก้ไขจีโนมด้วยวิธีนี้ ไม่ควรตัดหรือเพิ่มยีนมากเกินไป เพราะอาจมีผลรุนแรงต่อการแสดงออกของลักษณะสิ่งมีชีวิตนั้น

Subjectอาหาร. อาหารตัดแต่งพันธุกรรม.