Source : ฉลาดซื้อ 25, 218 (เม.ย. 2562) 31-39
Abstract : โรตีสายไหมมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ แผ่นแป้งและน้ำตาลสายไหม ซึ่งผู้ผลิตอาจต้องใช้สารกันเสียในแป้งเพื่อยืดอายุการเก็บ เส้นสายไหมทำจากน้ำตาล น้ำมันมะพร้าว แป้งสาลี สีผสมอาหารสังเคราะห์ ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่างโรตีสายไหม จำนวน 13 แห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณวัตถุกันเสีย ได้แก่ กรดซอร์บิกและกรดเบนโซอิก รวมทั้งตรวจสอบปริมาณสีผสมอาหารสังเคราะห์ในเส้นสายไหม ผลการตรวจสอบพบว่า แผ่นแป้งโรตีจากร้านค้า 2 แห่ง มีปริมาณสีสังเคราะห์ในกลุ่มสีเหลือง คือ ตาร์ตราซีน (Tartrazine) เกินค่ามาตรฐาน ไม่พบกรดซอร์บิกในทุกตัวอย่าง และพบกรดเบนโวอิก เกินค่ามาตรฐาน 6 ตัวอย่าง และไม่เกินค่ามาตรฐาน 7 ตัวอย่าง ทั้งนี้ผู้บริโภคควรเลือกบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับการสะสมจากสารกันบูดและสีสังเคราะห์มากเกินไป.


Subject : โรตี. อาหาร. วัตถุกันเสีย. สีผสมอาหาร.