Author : อลงกรณ์ รัตตะเวทิน.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 713 (15 ก.พ. 2563) 116-117
Abstract : นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกากสาโทเหลือทิ้ง เพื่อผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวด้วยปฏิกรณ์ชีวภาพประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาคุณสมบัติของกากสาโทและนำสาโทเหลือทิ้งด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 2.ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอะซิติก ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ปริมาณกรดอะซิติก วิเคราะห์ความเข้มข้นของกรดอะซิติกและจำนวนแบคทีเรียหลังการหมัก 3.การทดสอบทางประสาทสัมผัส 4.ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตกรดอะซิติกในระดับต้นแบบ และ5.ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์จากการทดสอบผู้บริโภค 100 คน โดยยอมรับในระดับมากร้อยละ 50 ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 28 และในระดับปานกลางร้อยละ 22 ซึ่งน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวนี้เป็นเครื่องดื่มประเภทเฮลท์ตี้ดริงก์ ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น รวมถึงช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี.


Subject : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี. น้ำส้มสายชู. ข้าว -- การหมัก. อาหาร. ข้าว -- วัสดุเหลือใช้ -- การใช้ประโยชน์. วัสดุเหลือใช้จากพืชเศรษฐกิจ.