Author : ธนากร เที่ยงน้อย.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 716 (1 เม.ย. 2563) 92-94
Abstract : กล้วยตาก เป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อย กล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่โสม ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผลิตจากกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง และพันธุ์นวลจันทร์ ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก จะตากกล้วยด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Green house solar dryer) โดยกล้วยน้ำว้าดิบ 1 ต้น จะได้กล้วยตาก 300 กิโลกรัม ซึ่งกล้วยตากของกลุ่มฯ มี 2 แบบ คือ แบบกล้วยกลม และแบบกล้วยแบน และมี 2 รสชาติ คือ รสดั้งเดิมและรสน้ำผึ้ง การผลิตกล้วยตากแม่โสมได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. และมาตรฐาน GMP นอกจากผลิตภัณฑ์กล้วยตากแล้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่โสมยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กล้วยอบเนย มะม่วง 4 รส กล้วยกวน มะม่วงกวน กล้วยแผ่น.

Subject : กล้วยตาก. กล้วยตาก – การแปรรูป.