Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 226 (ธ.ค. 2562) 34-39
Abstract : ซีเรียลบาร์ (Cereal bar) กราโนลาบาร์ (Granola bar) หรือธัญพืชอัดแท่ง บางครั้งถูกเรียกว่า เอนเนอร์จีบาร์ (Energy bar) เป็นอาหารเช้าหรือขนมทานเล่นให้พลังงานสูงและมีสารอาหารหลายชนิด เนื่องจากส่วนประกอบหลักเป็นธัญพืช จึงมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซีเรียลบาร์ จำนวน 8 ตัวอย่าง จากซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าพื้นที่กรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต (Glyphosate) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซีเรียลที่วางจำหน่าย โดยผลการวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนของสารไกลโฟเสตในทุกตัวอย่าง ความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับไกลโฟเสตคือ ไกลโฟเสตเป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมในการเพาะปลูกธัญพืชจึงมีการนำไปใช้ในการกำจัดวัชพืช จึงอาจมีการตกค้างของสารเคมีดังกล่าวในดินเพาะปลูกทำให้เมล็ดธัญพืชที่เป็นผลผลิตมีสารตกค้างอยู่ด้วย เมื่อนำธัญพืชมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซีเรียล ก็มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะมีสารเคมีตกค้างนั้นเอง.


Subject : ธัญพืช. ขนม. อาหาร. การปนเปื้อนในอาหาร. ยากำจัดวัชพืช.