Author : โครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 229 (มี.ค. 2563) 23-31
Abstract : น้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารประจำภาคเหนือที่บูดเสียง่าย เก็บได้ไม่นาน ดังนั้นการถนอมน้ำพริกหนุ่มให้อยู่ได้นานผู้ผลิตอาจใช้วัตถุกันเสียเป็นตัวช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งวัตถุกันเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 ประเภท คือ กรดเบนโซอิก (Benzoic acid) และกรดซอร์บิก (Sorbic acid) โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ.2561 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่5) ได้อนุญาตให้ตรวจพบปริมาณสูงสุดของวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก (Benzoic acid) ไว้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และวัตถุกันเสียประเภทกรดซอร์บิก (Sorbic acid) ไว้ไม่เกิน 1000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม ในหมวดอาหารประเภทเครื่องปรุงรส ซึ่งหากใช้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นผู้ผลิตควรใช้วัตถุกันเสียในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะมีความปลอดภัย.


Subject : อาหาร. วัตถุกันเสีย. น้ำพริกหนุ่ม.