Author : จิราภรณ์ บุราคร และคนอื่นๆ.

Source : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 68, 211 (ก.ย. 2562) 24-25
Abstract : เนื้ออกไก่มีปริมาณโปรตีนสูงถึง 25 กรัม ต่อ 100 กรัม มีไขมัน 1 กรัม ต่อ 100 กรัม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ดำเนินการวิจัยเพิ่มมูลค่าเนื้ออกไก่ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อกไก่อบกรอบพร้อมบริโภค โดยใช้กระบวนการอบลมร้อน (hot air drying) โดยอบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ เนื้อสัมผัสกรอบพอง และรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อกไก่อบกรอบ มีปริมาณโปรตีน 80.94 กรัม ไขมัน 5.67 กรัม และมีพลังงานจากไขมัน 51.03 กิโลแคลอรี ต่อ 100 กรัม ถือเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ ตลอดจนบุคคลทุกเพศ ทุกวัย.
Subject : ไก่. อาหาร. อาหารโปรตีน.