Author : พิชญาภา ราชธรรมมา และอังค์วรา พูลเกษม.
Source : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 68, 211 (ก.ย. 2562) 33-35
Abstract : สเฟียริฟิเคชัน (Spherification) เป็นเทคนิคหนึ่งของการทำอาหารแบบ molecular gastronomy ซึ่งอาศัยการรังสรรค์จานอาหารให้มีรูปแบบแปลกใหม่ แต่คงความอร่อยและรสชาติของวัตถุดิบไว้เป็นอย่างดี อาศัยหลักการทางเคมีและฟิสิกส์ในการทำให้ของเหลวจับตัวเป็นก้อนทรงกลมกึ่งแข็งอยู่ภายในและมีเยื่อบางๆ เป็นเจลห่อหุ้มภายนอก ทำให้อาหารที่ได้มีลักษณะเป็นเม็ดเจลขนาดเล็ก รูปร่างและรสสัมผัสคล้ายไข่ปลา องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการสเฟียริฟิเคชัน คือ อัลจิเนต และแคลเซียมส่วนใหญ่ที่นำมาใช้คู่กับโซเดียมอัลจิเนตจากธรรมชาติ เทคนิคสเฟียริฟิเคชัน มี 2 ประเภท คือ เทคนิคสเฟียริฟิเคชันพื้นฐาน (basic spherification) เทคนิคสเฟียริฟิเคชันย้อยกลับ (reverse spherification) ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มสตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษได้ศึกษาค้นคว้าหาวัสดุใหม่เพื่อทดแทนขวดพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง โดยนำเทคนิคสเฟียริฟิเคชันมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ทรงกลม ภายในเป็นน้ำที่สามารถดื่มได้และมีเยื่อบางๆ หุ้มไว้ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า ขวดน้ำกินได้ โดยเยื่อหุ้มดังกล่าวทำมาจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลที่กินได้ มาจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ถือเป็นนวัตกรรมการผลิตน้ำดื่มที่ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติก ที่นำมาใช้ได้จริง.
Subject : อาหาร. ขยะ. สเฟียริฟิเคชัน. อาหาร -- การวิเคราะห์. Spherification.

แหล่งที่มาของภาพ : https://en.wikipedia.org