Durian_-_152558.jpg - 287.32 kB

Author : ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต.
Source : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย 30, 142 (ก.ค.-ส.ค. 2563) 20-25
Abstract : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้พัฒนา 3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดส่งเสริมการขายออนไลน์ ได้แก่ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องเก็บทุเรียนล็อคกลิ่นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายมะม่วงออนไลน์ และบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย เพื่อตอบสนองการตลาดออนไลน์ที่เกษตรกรหรือผู้ผลิตสามารถขายสินค้าด้วยตนเอง แต่ยังมีข้อจำกัด เช่น ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการป้องกันความเสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวโดยใช้แนวคิดการออกแบบแบบองค์รวม หรือ Holistic design and development ได้แก่ ความสะดวกในการบรรจุและใช้งาน ความสวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังต้องมีความแข็งแรง ดูดซึมน้ำต่ำ รูปแบบและขนาดประหยัดพื้นที่และสอดคล้องกับระบบลำเลียงขนส่ง อีกทั้งมีการพัฒนารูปแบบฉลากเปลี่ยนสีได้เป็นต้นจึงถือได้ว่านวัตกรรมดังกล่าวเป็นคำตอบให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม.


Subject : ผลไม้. บรรจุภัณฑ์อาหาร. ผลไม้ -- การส่งออก. ผลไม้ -- การบรรจุหีบห่อ. การบรรจุเพื่อขนส่ง. บรรจุภัณฑ์.
แหล่งที่มาของภาพ : www.technologychaoban.com