Author : ประจงเวท สาตมาลี.
Source : วารสารอาหาร 50, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2563) 41-44
Abstract : แป้งแผ่น (rice paper) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้าที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางใส มีสีขาว หรือสีตามธรรมชาติของข้าวที่นำมาใช้ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นเป็นภูมิปัญญาที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในเรื่องวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในกระบวนการหมักที่ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องเนื้อสัมผัสที่มีความยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์แป้งแผ่นนี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยุคใหม่ได้ และเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้.


Subject : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. อาหาร. แป้ง.