Author : จุฑามาศ กลิ่นโซดา.
Source : อาหาร 51, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2564) 31-39
Abstract : การใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านไมโครไบโอม มีบทบาทอย่างมากในวงการเภสัชศาสตร์เพื่อการผลิตยาและวัคซีน นอกจากนี้งานวิจัยด้านไมโครไบโอมจะทำให้เกิดความเข้าใจถึงกลไกการทำงานของจุลินทรีย์ และปฏิสัมพันธ์ต่อมนุษย์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในหลายด้าน ให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยมากขึ้น การมีฐานข้อมูลไมโครไบโอมในมนุษย์ จะช่วยในการรับมือกับโรคระบาดในอนาคตได้อย่างทันท่วงที ขณะนี้หลายประเทศในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ได้เริ่มศึกษาไมโครไบโอมในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงและระบุอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมนั้นๆ และสามารถเชื่อมโยงกับงานด้านสาธารณสุขและการสอบสวนโรคได้ ช่วยสร้างความแม่นยำ และมีการติดตามการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค.


Subject : อาหาร. ไมโครไบโอม.