ชื่อเรื่อง :  วัสดุโครงข่ายอินทรีย์ (MOFs) ชนิด ZIF-8 และการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสีเขียว Metal Organic Frameworks (MOFs) type ZIF-8 and its application for green technology
ผู้แต่ง วชิรพันธุ์ พันธุ์กระวี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด