ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ
“น้ำมันหล่อลื่น” หรือที่เรียกกันว่าน้ำมันเครื่องนั้น มีความสำคัญกับการทำงานในระบบ เครื่องยนต์อย่างมาก ถ้าหากใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดย่อมมีผลต่ออายุการใช้งานของรถยนต์ อาจมีผู้สงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันหล่อลื่นที่เราใช้อยู่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีหน่วยงานใดเป็นผู้กำกับดูแล และกำหนดคุณภาพมาตรฐานของน้ำมันหล่อลื่นที่จัดจำหน่ายในประเทศ .
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและออกประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยฉบับล่าสุดเป็น “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2559” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 244 ง หน้า 9 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559) กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้สามารถกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันได้อย่างรัดกุมขึ้น ครอบคลุมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซล และกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นด้านคุณลักษณะและคุณภาพด้านเคมีและฟิสิกส์ ไว้และกำหนดวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM อาทิเช่น
1. ความหนืด (VISCOSITY) วิธีทดสอบใช้ ASTM D 5293 ASTM D 445
2. ดัชนีความหนืด (VISCOSITY INDEX) วิธีทดสอบใช้ ASTM D 2270
3. จุดวาบไฟ ํซ (FLASH POINT , ํ C) วิธีทดสอบใช้ ASTM D 92
4. จุดไหลเท ํซ (POUR POINT , ํ C) วิธีทดสอบใช้ ASTM D 97
5. การกัดกร่อน (CORROSION) วิธีทดสอบใช้ ASTM D 130
6. ปริมาณน้ำ ร้อยละโดยปริมาตร ไม่สูงกว่า 0.05 (WATER CONTENT , % vol.)
.
วิธีทดสอบใช้ ASTM D 95
เป็นต้น รายละเอียดข้อกำหนดดูได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงานฯ
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จัดให้บริการสารสารสนเทศจากราชกิจจานุเบกษาและเอกสารมาตรฐานสากล ASTM ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7295-98 หรือติดต่อทางอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เผยแพร่ Facebook เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : https://www.facebook.com/ScienceLibraryDSS/posts/1624978807585531