ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถส่งออกได้ปีละหลายพันล้านบาท การผลิตลำไยมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การผลิตลำไยในฤดู และ นอกฤดู ซึ่งการผลิตลำไยของไทยส่วนใหญ่เป็นการ ผลิตลำไยในฤดู ทำให้มีปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรจึงประสบกับภาวะขาดทุน

           สวก. จึงได้สนับสนุนทุนวิจัย แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยมุ่งให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตลำไยนอกฤดูได้ โดยผลสำเร็จของการวิจัยได้ต้นแบบการถ่ายทอดและส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำการผลิตทำให้มีพื้นที่การผลิตลำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากผลผลิต 330-696 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 634-1,648 กิโลกรัมต่อไร่ ได้เกรดผล AA และ A รวมกันมากถึงร้อยละ 80

ที่มาของข้อมูลและภาพ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร (องค์การมหาชน)