ชื่องาน : หลักสูตร GHPs / HACCP Rev. 5

ผู้จัดอบรม : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดการอบรม :  

 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร GHPs / HACCP Rev. 5  General Principles of Food hygiene CXC 1-1969 Rev.5 2020 
 • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  5,000 บาท/ท่าน พร้อมรับประกาศนียบัตร 
 • ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UixbrskrRDcwF2AJ7
 • อบรมวันที่ 1-2 เมษายน 2564

รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน  GHPs / HACCP

การเปลี่ยนแปลงและคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs

 • ข้อที่ 1 บทนำและการควบคุม
 • ข้อ 2 การผลิตขั้นต้น
 • ข้อ 3 สถานประกอบการ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
 • ข้อ 4 การฝึกอบรมและความสามารถ
 • ข้อ 5 การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ และการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ
 • ข้อ 6 สุขลักษณะส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงและคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP

 • ข้อ 1 หลักการของระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP
 • ข้อ 2 คำแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้ระบบ HACCP
 • ข้อ 3การใช้ระบบในขั้นตอนต่อเนื่อง 12 ขั้นตอน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 094-705-8054 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แหล่งที่มาของข้อมูล :  สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แหล่งที่มาของภาพ : http://www.qsgconsult.com/