ชื่องาน : กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (Agro-Processing Product 4.0 : APP)
ผู้จัดโครงการ : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รายละเอียดโครงการ : 
 • กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด(Agro-Processing Product 4.0 : APP) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2) ปีงบประมาณ 2564
 • โอกาสดี โอกาสเดียว ที่คุณจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
 • เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 50 ราย ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ
 • กิจกรรมระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม 2564
 •  รับสมัครแล้ววันนี้  จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!!! อ่านเพิ่มเติม 

กิจกรรมของโครงการ : 

 • ได้รับการประเมินศักยภาพสถานประกอบการ จำนวน 50 ราย 
 • ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 30 ราย/ 30 ผลิตภัณฑ์

ผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ 

หมายเหตุ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 •  ลำดับในการสมัครเข้ากิจกรรมใน Google form
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564
 •  ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี 34000
คุณรัฐนนท์ โทร 08 9190 5725
คุณเกษรินทร์ โทร 06 2889 4156 
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com