จัดโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร

รายละเอียดกิจกรรม : 

  • ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 
  • เรื่อง “การจัดทำระบบมาตรฐาน Good Hygiene Practices (GHPs) Rev. 5-2020”
  • วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิรน์ แกรนด์ จังหวัดราชบุรี
  • ด่วน!!! ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน
  • การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่สมบูรณ์ผู้ประกอบการต้องกรอกใบสมัครและส่งเอกสารกลับพร้อมแจ้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม 

สนใจลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/vAHpMNWsQ43LbBw78

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :
  • ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว.
  • เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ มีสัญชาติไทย และยังดำเนินธุรกิจปกติ หรือบุคลากรในธุรกิจ
  • ต้องไม่สมัครขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยร่วมอื่นภายใต้โครงการเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณกนกวรรณ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line : @fic.nfi
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2422 8688 ต่อ 3109

ที่มาของข้อมูล : สถาบันอาหาร

ที่มาของรูปภาพ : freepik.com