จัดโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร

รายละเอียดกิจกรรม : 

 • ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564
 • เรื่อง เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf Life Extension)
 • วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ณ ห้องคัทลียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
 • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/YJTAv8YyYL96iTpE6
 • ด่วน!!! ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน
 • การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่สมบูรณ์ผู้ประกอบการต้องกรอกใบสมัครและส่งเอกสารกลับพร้อมแจ้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม
 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :
 • ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว.
 • เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ มีสัญชาติไทย และยังดำเนินธุรกิจปกติ หรือบุคลากรในธุรกิจ 
 • ต้องไม่สมัครขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยร่วมอื่นภายใต้โครงการเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณกนกวรรณ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line : @fic.nfi
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2422 8688 ต่อ 3109

ที่มาของข้อมูล : สถาบันอาหาร

ที่มาของรูปภาพ : freepik.com