จัดโดย : สถาบันอาหาร

รายละเอียดกิจกรรม :

 • การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร องค์กรต้องมีมาตรการในการควบคุมผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าม ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ สารตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) และการป้องกันอาหารปลอม ปลอมปน ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีโอกาสเข้ามาสู่ระบบการผลิตของโรงงานอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้มาตรการต่างๆ ในการฝึกอบรม
 • ผู้เข้าอบรมสามารถจัดระดับ supplier สามารถประเมินความเสี่ยง รวมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรฐานที่นำไปตรวจ supplier มีความถูกต้องและเหมาะสม
 • วิทยากร : อ.อัญชลี มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำ
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 (1 วัน)
 • เริ่มเรียนเวลา : 9.00-16.00 น.
 • เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group
 • ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) : 2,000 บาท/คน

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรม online คลิก https://bit.ly/3pByLgv

หัวข้อบรรยาย :

 • - ภาพรวมการประกันคุณภาพ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
 • - การจัดระดับ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
 • - Work shop 1
 • - การประเมินความเสี่ยง ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
 • - Work shop 2
 • - การประยุกต์ใช้มาตรการควบคุม ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง
 • - แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ผู้ประสานงาน :

คุณธราธิป แววศรี  ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันอาหาร