บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร [US 5,064,698]  Abstract    Fulltext

abstractวัสดุที่ใช้บรรจุอาหารนี้ สามารถป้องกันมิให้อากาศผ่านเข้าไปได้ และมีวัตถุที่จะทําปฏิกิริยา กับออกซิเจนภายในถุง เพื่อมิให้ทําลายอาหาร