สารดับกลิ่นรองเท้า [WO 93/06,757]  Abstract    Fulltext

abstractพื้นรองเท้ามีช่องบรรจุสารกําจัดจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้มีกลิ่น สารกําจัดจุลินทรีย์นี้สามารถซึม ผ่านผิวบนของพื้นรองเท้าได้เมื่อมีแรงกด จุลินทรีย์ภายในรองเท้าจึงถูกจํากัดทําให้รองเท้าไม่มีกลิ่น