การทำให้ดอกไม้มีสีตามต้องการ [EP 0,873,680 A1]  Abstract    Fulltext

abstractดอกไม้ที่มีรงควัตถุพวก Anthocyanins สามารถทําให้มีสีแดงม่วงหรือนํ้าเงินได้ ด้วยการควบคุมสภาวะความเป็นกรด-ด่างและให้อนุมูลโลหะ ทําปฏิกริยากับรงควัตถุให้เกิดสีตามที่ต้องการ