การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม [US 6,511,819 B2]  Abstract    Fulltext

abstractการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มในนํ้านม วิธีนี้ใช้เวลาน้อยกว่าวิธีเดิมที่ใช้กันด้วยการตรวจวัดปริมาณสารเรืองแสง methylumbelliferone ซึ่งเกิดจากเชื้อโคลิฟอร์มย่อยสลายสาร methylumbelliferone-_-D- galactoside และ/หรือ 4 methylumbelliferone ที่ผสมอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ