การขึ้นรูปถ่านกัมมันต์ [US 6,696,384 B2]  Abstract    Fulltext

abstractตัวประสาน คือ Carboxymethyl cellulose ช่วยให้ผงถ่านกัมมันต์จับตัวกันเป็นรูปร่างที่แข็งแรง และทน นํ้าได้ เพราะโมเลกุลของตัวประสานจับเรียงตัวกันเป็นร่างแห เมื่อได้รับความร้อน ประมาณ 270 องศาเซลเซียส